เจ้าหน้าที่

อาจารย์สมชาย พรสิริวงศ์

ประธานมูลนิธิธารพระพรใหม่

อาจารย์พีรชาติ ดูแล

กรรมการมูลนิธิธารพระพรใหม่

อาจารย์ศุภดิษถ์ ปอสายคำ

เลขานุการมูลนิธิธารพระพรใหม่

คุณสุดาพร นายยอย

เหรัญญิกมูลนิธิธารพระพรใหม่

อาจารย์นัฐสิทธิ์ ณ คีรี

ประธานมูลนิธิธารพระพรใหม่