พันธกิจหลัก

บ้านเด็กธารพระพรใหม่

บ้านเด็กธารพระพรใหม่ เริ่มต้นขึ้นด้วยความตั้งใจที่จะพัฒนาคุณภาพีวิตของเด็กๆที่ด้อยโอกาส เด็กกำพร้า และยากจนในพื้นที่ห่างไกลบนดอยให้ดีขึ้น  โดยสนับสนุนด้านการศึกษา  สุขอนามัย  ความเป็นอยู่  รวมถึงการพัฒนาชีวิตฝ่ายจิตวิญญาณ โดยการอบรมจริยธรรมคริสเตียนที่ตั้งอยู่บนพื้นฐานของพระคริสตธรรมคัมภีร์  ที่จะนำเด็กๆให้ได้สัมผัสถึงพระคุณความรักของพระเจ้า และนำมาซึ่งการเปลี่ยนแปลงใหม่ในชีวิต เราเชื่อว่าการปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรมที่ดีงามให้กับเด็กๆจะทำให้พวกเขาเติบโตขึ้นมาอย่างมีคุณภาพ เพื่อเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาสังคมและประเทศชาติบ้านเมืองต่อไปในอนาคต

ศูนย์แห่งการสร้างใหม่

เป็นสถานฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดทุกประเภท ให้ได้รับการรักษาทั้งด้านร่างกาย  จิตใจ และจิตวิญญาณ โดยใช้หลักคุณธรรม จริยธรรมบนรากฐานของพระคริสตธรรมคัมภีร์  นอกจากนั้น ยังเป็นโอกาสดีที่จะได้สำแดงความรักของพระเยซูคริสต์ให้กับผู้รับการบำบัด พร้อมทั้งการประกาศข่าวประเสริฐ การสร้างสาวกโดยยึดพระมหาบัญชาของพระเยซูคริสต์เป็นหลัก รวมถึงการส่งเสริมและพัฒนาด้านวิชาชีพให้กับผู้ที่รับการฟื้นฟูสมรรถภาพด้วย เช่น วิชาชีพด้านการเกษตร  ช่างซ่อม เป็นต้น โดยความตั้งใจที่จะให้โอกาสในการเริ่มต้นใหม่ให้กับพี่น้องเหล่านี้อีกครั้ง และความปรารถนาที่จะสร้างคนให้เป็นคนดี คืนสู่สังคมและประเทศชาติต่อไป

"เหตุฉะนั้นถ้าผู้ใดอยู่ในพระคริสต์ ผู้นั้นก็เป็นคนที่ถูกสร้างใหม่แล้ว สิ่งสารพัดที่เก่าๆก็ล่วงไป นี่แน่ะกลายเป็นสิ่งใหม่ทั้งนั้น" (2 โครินธ์5:17)