นมัสการพระเจ้าด้วยความชื่นบาน

นมัสการพระเจ้าวันอาทิตย์

ทุกเช้าวันอาทิตย์  บ้านธารพระพรใหม่ เราได้จัดให้มีการนมัสการพระเจ้าในทุกสัปดาห์  โดยทุกครั้ง เราเปิดโอกาสให้เด็กๆออกมาเป็นพยานถึงพระคุณความรักของพระเจ้า ว่าตลอดสัปดาห์ที่ผ่านมา เด็กๆมีประสบการณ์กับพระเจ้าอย่างไรบ้าง พระเจ้าได้ตอบคำอธิษฐานอย่างไรบ้าง พระเจ้าช่วยกู้อย่างไร พระเจ้าเลี้ยงดูอย่างไร ฯลฯ ซึ่งทุกคำพยานของเด็กๆเราเชื่อว่าจะเป็นที่หนุนใจเราทั้งหลายให้ได้เห็นความเชื่อแบบเด็กๆ คือเชื่ออย่างหมดใจถึงการดูแลของพระเจ้า ไม่เพียงเท่านั้น เรายังมีโอกาสได้ฟังคำเทศนาจากอาจารย์ทุกวันอาทิตย์ ซึ่งเราเชื่อว่าพระคำของพระเจ้าจะสร้างและหล่อหลอมชีวิตของเด็กๆให้เดินอยู่ในทางของพระเจ้าต่อไป

นมัสการพระเจ้าวันอาทิตย์
นมัสการพระเจ้าวันอาทิตย์
นมัสการพระเจ้าวันอาทิตย์
นมัสการพระเจ้าวันอาทิตย์
นมัสการพระเจ้าวันอาทิตย์
นมัสการพระเจ้าวันอาทิตย์
นมัสการพระเจ้าวันอาทิตย์