บ้านเด็กธารพระพรใหม่

“จง​ฝึก​เด็ก​ใน​ทาง​ที่​เขา​ควร​จะ​เดิน​ไป และ​เมื่อ​เขา​เป็น​ผู้ใหญ่​แล้ว​เขา​จะ​ไม่​พราก​จาก​ทาง​นั้น “
สุภาษิต22:6

บ้านเด็กธารพระพรใหม่ เริ่มต้นขึ้นด้วยความตั้งใจที่จะพัฒนาคุณภาพชีวิตของเด็กๆที่ด้อยโอกาส เด็กกำพร้า และยากจนในพื้นที่ห่างไกลบนดอยให้ดีขึ้น  โดยสนับสนุนด้านการศึกษา  สุขอนามัย  ความเป็นอยู่  รวมถึงการพัฒนาชีวิตฝ่ายจิตวิญญาณ โดยการอบรมจริยธรรมคริสเตียนที่ตั้งอยู่บนพื้นฐานของพระคริสตธรรมคัมภีร์  ที่จะนำเด็กๆให้ได้สัมผัสถึงพระคุณความรักของพระเจ้า และนำมาซึ่งการเปลี่ยนแปลงใหม่ในชีวิต เราเชื่อว่าการปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรมที่ดีงามให้กับเด็กๆจะทำให้พวกเขาเติบโตขึ้นมาอย่างมีคุณภาพ เพื่อเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาสังคมและประเทศชาติบ้านเมืองต่อไปในอนาคต

พันธกิจหลัก

บ้านเด็กธารพระพรใหม่

เริ่มต้นขึ้นด้วยความตั้งใจที่จะพัฒนาคุณภาพีวิตของเด็กๆที่ด้อยโอกาส เด็กกำพร้า และยากจนในพื้นที่ห่างไกลบนดอยให้ดีขึ้น โดยสนับสนุนด้านการศึกษา สุขอนามัย ความเป็นอยู่ รวมถึงการพัฒนาชีวิตฝ่ายจิตวิญญาณ

ศูนย์แห่งการสร้างใหม่

เป็นสถานฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดทุกประเภท ให้ได้รับการรักษาทั้งด้านร่างกาย จิตใจ และจิตวิญญาณ โดยใช้หลักคุณธรรม จริยธรรมบนรากฐานของพระคริสตธรรมคัมภีร์

เจ้าหน้าที่

อาจารย์สมชาย พรสิริวงศ์

ประธานมูลนิธิธารพระพรใหม่

อ.พีรชาติ ดูแล

รองประธานมูลนิธิธารพระพรใหม่

อ.ศุภดิษถ์ ปอสายคำ

เลขานุการมูลนิธิธารพระพรใหม่

คุณสุดาพร นายยอย

เหรัญญิกมูลนิธิธารพระพรใหม่

อ.นัฐสิทธิ์ ณ คีรี

กรรมการมูลนิธิธารพระพรใหม่

tharnprapondmai

Video Presentation

Play Video