ธารพระพร สู่ชีวิตใหม่ และความไพบูลย์ของพระคริสต์” “แม่น้ำนั้นไปถึงที่ไหน สัตว์มีชีวิตที่อยู่กันเป็นฝูงก็จะมีชีวิตได้ และที่นั่นมีปลามากมาย เพราะว่าน้ำนี้ไปถึงที่นั่นน้ำทะเลก็จืด เพราะฉะนั้นแม่น้ำไปถึงไหน ทุกสิ่งก็มีชีวิต”(เอเสเคียล47:9)

  พระคัมภีร์ตอนนี้พูดถึงน้ำที่ไหลออกจากประตูพระวิหาร เป็นน้ำที่นำชีวิตและการพลิกฟื้นไปสู่ทุกที่ที่ไหลผ่าน นั่นจึงเป็นเหตุที่ทำให้เราได้เห็นนิมิตจากพระเจ้าที่ปรารถนาจะนำพระคุณและพระพรของพระองค์ไหลไปยังทุกที่ที่แร้นแค้น ไร้ซึ่งโอกาส ไร้ซึ่งแสงสว่างแห่งความหวัง เราปรารถนาที่จะเห็นเด็กๆได้รับชีวิตใหม่ ได้รับโอกาสใหม่ๆ มีความหวังใจใหม่ๆในชีวิตเพื่อที่จะเขาจะเห็นคุณค่าของตนเองและใช้ชีวิตอย่างมีเป้าหมาย เราเป็นเพียงอุปกรณ์ที่พระเจ้าใช้ให้นำข่าวดีไปถึงพวกเขา ไม่เพียงการศึกษา อาหาร ที่อยู่อาศัย ความรักความห่วงใยที่เรามอบให้เท่านั้น แต่เราปรารถนาที่จะเห็นเด็กๆมีต้นทุนทางความเชื่อที่ดีและถูกต้อง นั่นคือการได้รู้จักและสัมผัสถึงความรักขององค์พระเยซูคริสต์ เราเชื่ออย่างแน่นอนว่าทุกสิ่งดีที่เราหว่านลงไปในชีวิตของเด็กๆสิ่งเหล่านั้นจะงอกงามขึ้นในใจของพวกเขา เพื่อที่ว่าวันหนึ่งเขาจะเป็นแม่น้ำสายหนึ่งที่จะหยิบยื่นโอกาสนั้นให้กับคนรอบข้างในสังคมด้วยเช่นเดียวกัน “จนกว่าเราทุกคนจะบรรลุถึงความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันในความเชื่อ และในความรู้ถึงพระบุตรของพระเจ้า จนกว่าเราจะโตเป็นผู้ใหญ่เต็มที่ คือเต็มถึงขนาดความไพบูลย์ของพระคริสต์ “(เอเฟซัส4:13)